top of page

“Wellios”

โดย ฑิตาราม กรุ๊ป

(2020)

The Brief:

 

คุณปุย จากฑิตาราม กรุ๊ป ต้องการสร้างบริษัท Startup เพื่อเป็นศูนย์กลางให้แก่องค์กรต่างๆ ในการดูแลสวัสดิการพนักงานของเขาได้ง่าย และตรงใจมากขึ้น ผ่าน Platform Online ในนาม Wellios ต้องการให้ C’est จัดทำการสื่อสาร และสื่อส่งเสริมการขายให้ออกมาเป็นรูปธรรม

Our Creative Solution:

 

C’est ร่วมนิยามลักษณะของ Platform ให้ชัดเจนมากขึ้นในนามของ Employee Engagement Platform ร้อยเรียงเนื้อหารูปแบบของงานบริการ

ส่งต่อบรีฟงานออกแบบคาแรคเตอร์ นามบัตร และส่งมอบสื่อการขายในรูปแบบของ Website และ Brochure Design ให้กับลูกค้า

www.wellios.co

1.png
2.png
3.png
4.jpg
5.jpg
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png
bottom of page