“Wellios”

โดย ฑิตาราม กรุ๊ป

(2020)

The Brief:

 

คุณปุย จากฑิตาราม กรุ๊ป ต้องการสร้างบริษัท Startup เพื่อเป็นศูนย์กลางให้แก่องค์กรต่างๆ ในการดูแลสวัสดิการพนักงานของเขาได้ง่าย และตรงใจมากขึ้น ผ่าน Platform Online ในนาม Wellios ต้องการให้ C’est จัดทำการสื่อสาร และสื่อส่งเสริมการขายให้ออกมาเป็นรูปธรรม

Our Creative Solution:

 

C’est ร่วมนิยามลักษณะของ Platform ให้ชัดเจนมากขึ้นในนามของ Employee Engagement Platform ร้อยเรียงเนื้อหารูปแบบของงานบริการ

ส่งต่อบรีฟงานออกแบบคาแรคเตอร์ นามบัตร และส่งมอบสื่อการขายในรูปแบบของ Website และ Brochure Design ให้กับลูกค้า

www.wellios.co

1.png
2.png
3.png
4.jpg
5.jpg
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png