top of page

CREATIVE SOLUTION

ผู้ช่วยสานต่อ “ไอเดีย” ของท่าน ให้กลายเป็น “ผลงาน”

ที่พร้อมแก่การกระจายสู่ทีมงาน และลูกค้า

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารองค์กร และเจ้าของกิจการที่มีไอเดีย

ต้องการ “ผู้ช่วย” ในการลงมือทำให้เป็นรูปร่าง

เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

วิธีการทำงาน

เราใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ร้อยเรียงปัญหา

ดีไซน์ทางแก้ไขให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

1

 

ทำความเข้าใจโจทย์ :


ทีมนัดเข้าพบกับผู้บริหาร

องค์กร หรือเจ้าของกิจการ

เพื่อทำความเข้าใจโจทย์​ หรือ

ไอเดียที่ท่านต้องการสร้าง

ให้เกิดขึ้น

2

 

จัดเวิร์คช็อปร่วมกับทีมงาน :

 

ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม

ของทีม โครงสร้าง และปัจจัย

ที่มีอยู่ภายในองค์กรของท่าน

3

 

เชื่อมโยงประเด็นสำคัญ :

 

สรุปประเด็นจากโจทย์และ

เวิร์คช็อป เสนอแนะไอเดียและ

วิธีการที่สามารถทำได้จริง

ในขั้นตอนถัดไป

4

 

จัดเรียงโครงสร้าง

และบริหารการสื่อสาร :

 

จัดแผนงานสื่อสาร และ

ผลิตงานออกแบบให้เข้ากับ

ลักษณะของธุรกิจ

bottom of page